หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

F5 Load Balancing

F5 Load Balancing

NOTE: There is a maximum of 3 Load Balancers per account allowed. Any attempts to add more than three Load Balancers will fail. This is by design.

จำนวน Load Balancers สูงสุดคือ 3 ตัวต่อ 1 Account หากพยายามเพิ่มเข้าไปมากกว่านี้จะทำให้ระบบล้มเหลว เนื่องจากถูกออกแบบได้แค่ 3

Load Balancer Type

Round Robin

Round Robin Load Balancing takes all incoming connections and routes them one at a time, server by server in an equally distributed fashion with each server taking turns. If you have two servers, incoming connections will alternate between the two. If you have 4 servers, connections will be routed to server 1, server 2, server 3 and then server 4 before beginning the cycle again.

Load Balancing แบบ Round Robin จะทำการกระจายงานแบบตามลำดับ คือ Server 1 , Server 2 , Server 3 , Server 4 แล้ววนกลับมายัง Server 1 อีกครั้ง แบบนี้เรื่อยไปเป็นวงกลม

Least Connect

Least Connect Load Balancing will route incoming connections to the server with the lowest load on it. Connections are sent to each server depending on the total number of concurrent sessions on the servers. If you have two servers, the first with 24 sessions running and the second with 12 sessions running, then incoming connections will be routed to server 2 until the ratio of connections changes.

Load Balancing แบบ Least Connect จะทำการกระจายงานโดยดูจากภาระงานของตัว Server โดยที่ Server ตัวใด ทำงานน้อยกว่าจะถูกส่งงานไปยัง Server ตัวนั้น เช่น Server 1 มีภาระงานอยู่ 24 ส่วน Server 2 มีภาระงานอยู่ 12 เมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ามาใหม่ Load Balancer จะทำการส่งการเชื่อมต่อนี้ไปยัง Server 2

Load Balancer Persistence

None

None is the default, determining routing only according to Load Balancer Type

SSL Sticky

SSL Sticky will route all traffic for an SSL session to the same destination after the initial connection establishes the session. Note that this persistence only works for SSL traffic and load balancing for other types of traffic will not work when this is set.

Source Address

Source Address persistence will cause all traffic from a given source address to be routed to the same destination host after the initial connection.

Thanks : wiki.gogrid.com

ไม่มีความคิดเห็น: