หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Howto use basic find command unix/linux.

syntax : find where-to-look criteria what-to-do


ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้คำสั่ง find เพื่อค้นหา file ที่มีชื่อ "Toneation" โดยค้นหาไฟล์ทั้งหมดของระบบ filesystem  ("/')  แล้วโชว์ขึ้นหน้าจอ

find / -name Toneation -type f -print


หรืออาจระบุ directory ที่ต้องการจะค้นหาโดยเฉพาะ เช่น /usr และ /home


find /usr /home -name Toneation -type f


หรือให้ค้นหาเฉพาะ current directory


find . -name Toneation -type f


หรือใช้ค้นหา  ไฟล์ที่มีหลายนามสกุล หรือขึ้นต้นด้วย Toneation เช่น Toneation1,Toneation.txt


find /usr -name "Toneation*" -type f


หรือใช้ค้นหา ไฟล์ที่ลงท้ายด้วยนามสกุลที่ต้องการ

find /usr/local -name "*.html" -type f

 
และกรณีปิด error message ให้เพิ่ม 2>/dev/null  ดังนี้find / -name "Toneation" 2>/dev/null 
 
 
  
Thanks:  http://www.devdaily.com/  , content.hccfl.edu

ไม่มีความคิดเห็น: