หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

Howto install Oracle 11gR2 on Oracle Solaris 10

ในการทดสอบครั้งนี้  ทำการติดตั้งบน เครื่อง i3 3.2 GHz  RAM 4G  VMware  Workstation 

1.ตรวจสอบ Hardware
-  RAM ขั้นต่ำ อย่างน้อย 1 G  แต่แนะนำ 2 G
-  Harddisk ที่ใช้งานประมาณ 15G  แต่แนะนำ สร้างไว้อย่างน้อย 30G โดยจัดแบ่ง
ดังนี้     /         ใช้ประมาณ  15 G
            swap  2 เท่าของ RAM 
            /export/home/oracle/  แล้วแต่ต้องการ       


2.ตรวจสอบ package on solaris

run command:
pkginfo -i SUNWarc SUNWbtool SUNWhea SUNWlibC SUNWlibms SUNWsprot SUNWtoo SUNWi1of SUNWi1cs SUNWi15cs SUNWxwfnt

run command:
pkgadd -d /cdrom/sol_10_910_x86/Solaris_10/Product SUNWi1cs SUNWi15cs

3.สร้าง user and group
run command:
groupadd oinstall
groupadd dba
useradd -g oinstall -G dba -d /export/home/oracle -s /usr/bin/bash oracle
passwd oracle

4.สร้าง directory ไว้ติดตั้งโปรแกรม
mkdir -p /export/home/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
mkdir /export/home/oracle/tmp
chown -R oracle:oinstall /export/home/oracle

5.เพิ่ม kernel parameters
projadd -U oracle -K "project.max-shm-memory=(priv,4g,deny)" oracle
projmod -sK "project.max-sem-nsems=(priv,256,deny)" oracle
projmod -sK "project.max-sem-ids=(priv,100,deny)" oracle
projmod -sK "project.max-shm-ids=(priv,100,deny)" oracle
echo "set maxuprc=16384" >> /etc/system
echo "set max_nprocs=30000" >> /etc/system
echo "set shmsys:shminfo_shmmax=4294967295" >> /etc/system

6.กรณีต้องการเพิ่ม swap file
mkfile 1024m /export/home/oracle/orcl_swap
2swap -a /export/home/oracle/orcl_swap
 
7.ทำการ set profile ของ user oracle
export ORACLE_BASE=/export/home/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export TMP=/export/home/oracle/tmp
export TMPDIR=/export/home/oracle/tmp
export DISPLAY=:0.0
 
8.สร้าง directory “installation” ภายใต้ /export/home/oracle เพื่อทำการเก็บ source  ของตัวติดตั้ง
แล้ว คัดลอก โปรแกรม มาเก็บไว้  หรือทำการ  download โปรแกรมจาก เว็บ ของ oracle
 
จากนั้นทำการแตกไฟล์ แล้วรันคำสั่งติดตั้งโปรแกรม
 
unzip your_file1.zip
unzip your_file2.zip

cd database

./runInstaller
 
**หมายเหตุ  ก่อนการติดตั้งให้ใช้ login root   ทำการรันคำสั่ง  xhost +  เพื่อ enable security
ภาพประกอบตาม link ด้านบน
 

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

Howto change hostnme on solaris 10

Step 1: Update /etc/hosts

192.168.0.1 newhostname


Step 2: Change /etc/nodename

echo "newhostname" > /etc/nodename


Step 3: Update /etc/hostname.

echo "newhostname" > /etc/hostname.e1000g0

Reboot or

Apply the new hostname, do it manually:
 
uname -S newhostname
Thanks :  solaris.reys.net

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

Howto change TIMEZONE on Solaris 10


1. Edited the /etc/TIMEZONE file ,set TZ


TZ=Asia/Bangkok


2. Run command 


#rtc -z Asia/Bangkok
#rtc -c


3. Reboot the system to effect the change 


Thanks : blogs.sun.com