หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

SQL: BETWEEN Condition

BETWEEN Condition

เมื่อกล่าวถึงการใช้งาน   BETWEEN  หลายคนคงสงสัยว่าใช้งานอย่างไร ลองมาดูกัน
       
       Syntax : SELECT columns
                     FROM tables
                     WHERE column1 between value1 and value2;

       โดย  columns => ค่าในคอลัมน์ที่เราต้องการ
               tables     => ตารางที่เราจะหา
               column1 => คอลัมน์ที่เรามาตรวจสอบ
               value1,value2 => ค่าสองตัวที่เราจะให้ไปตรวจสอบ


        Example1SELECT * FROM suppliers WHERE supplier_id between 500 AND 510;

       Example2SELECT * FROM orders WHERE order_date between to_date ('2011/03/17', 'yyyy/mm/dd') AND to_date ('2011/03/31', 'yyyy/mm/dd');


ไม่มีความคิดเห็น: