หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Zimbra Collaboration Mail Server#การเตรียมความพร้อม

#add HOST record ของ zimbra server ใน DNS --> mail.example.com
#add MX record ของ zimbra server ใน DNS

#Hardware
#Memory Minimum 1GB
#Harddisk Minimum 5GB
#Linux OS

#Download Zimbra Installation Package กันก่อนครับ
#ที่นี่ http://www.zimbra.com/community/downloads.html
#ก็แล้วแต่ว่า OS เป็นอะไรของผมเป็น CenOS5 x86_64 ครับเลยใช้ของ Redhat ครับ
#เปิด terminal
#root user
wget -c http://h.yimg.com/lo/downloads/5.0.16_GA/zcs-5.0.16_GA_2921.RHEL5_64.20090429051405.tgz
#รอ download ให้เสร็จพักใหญ่ ~ 472MB
tar zxvf zcs-5.0.16_GA_2921.RHEL5_64.20090429051405.tgz
cd zcs-5.0.16_GA_2921.RHEL5_64.20090429051405

#Remove MTA Service ก่อนเลยครับ Redhat/CentOs จะใช้ sendmail
service sendmail stop #stop sendmail service
chkconfig --del sendmail #remove sendmail service

#เริ่มติดตั้ง
# --platform-override เป็นการบังคับให้ติดตั้งกับ CentOS ได้ครับ
./install.sh --platform-override
#... จะมี error เกี่ยวกับ library dependency compat-libstdc++-296 compat-libstdc++-33 libtool-ltdl ประมาณนี้ต้องติดตั้ง package เพิ่มเติม
yum install -y compat-libstdc++-296 compat-libstdc++-33 libtool-ltdl
#ลองอีกครั้ง
./install.sh --platform-override
#ตอบคำถามตามที่ installer แจ้งมา ผมใช้ตาม default เลยครับ
#Install zimbra-ldap [Y]
#Install zimbra-logger [Y]
#Install zimbra-mta [Y]
#Install zimbra-snmp [Y]
#Install zimbra-store [Y]
#Install zimbra-apache [Y]
#Install zimbra-spell [Y]
#Install zimbra-proxy [N]

#You appear to be installing packages on a platform different
#than the platform for which they were built

#This platform is CentOS5
#Packages found: zimbra-core-5.0.16_GA_2921-RHEL5.20090429051405.x86_64.rpm

#This may or may not work

#Install anyway? [N] Y

#The system will be modified. Continue? [N] Y

#จะมี Menu แสดงรายละเอียด config ต่างๆสิ่งที่ต้องแก้ไขคือ
#Time zone
#Admin password
#แล้ว apply รอจนเสร็จ

#archive tools support
yum install unrar arj unarj arc lha cabextract zoo lzop freeze tnef

#เปิด firewall
#root user
vim /etc/sysconfig/iptables
#webmail http port
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
#admin port
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 7071 -j ACCEPT
#webmail https port
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

#restart iptables
service iptables restart

#เรียบร้อยครับสามารถใช้งานได้ ด้วย browser เพื่อ setup ต่อ
#Admin
https://mail.example.com:7071
#ที่เหลือก็แล้วแต่ครับว่ากันเองได้ลย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#การ relay e-mail ไปที่ ISP เพื่อให้ส่ง mail ออกไปภายนอกได้
#zimbra user
su - zimbra
zmprov ms mail.example.com zimbraMtaRelayHost relay.your-isp-smtp.com
echo relay.your-isp-smtp.com ispusername:isppassword > /opt/zimbra/conf/relay_password
postmap hash:/opt/zimbra/conf/relay_password
postconf -e smtp_sasl_password_maps=hash:/opt/zimbra/conf/relay_password
postconf -e smtp_sasl_auth_enable=yes
postconf -e smtp_cname_overrides_servername=no
postconf -e smtp_use_tls=yes
postconf -e smtp_sasl_security_options=noanonymous
postfix reload

#ติดตั้ง fetchmail เพื่อดึง mail จากภายนอก
#root user
chown zimbra:zimbra /opt/zimbra
#zimbra user
su - zimbra
#สร้าง .fetchmailrc ไว้ที่ /opt/zimbra/

vim .fetchmailrc
### DOMAINPOP SETTING ###
set no bouncemail
set postmaster postmaster@example.com
set logfile /opt/zimbra/extlog/fetchmailrc.log
poll pop3.your-isp.com with protocol POP3, with options uidl
localdomains example.com
no dns
envelope "Envelope-to"
user "pop3user" there with password "pop3password" is *
here
with options rewrite fetchall

#สร้าง fetchmail log file
mkdir /opt/zimbra/extlog/
touch /opt/zimbra/fetchmailrc.log

#root user
#add fetchmail cronjob
crontab -e -u zimbra
# add MAILTO at 1 st line in crontab 's zimbra file
MAILTO=admin@example.com
# add this last line ดึงทุกๆ 3 นาที
0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57 * * * * fetchmail -v -v > /dev/null 2>&1

#logrotate add /etc/logrotate.d/zimbra
/opt/zimbra/extlog/fetchmailrc.log {
daily
missingok
notifempty
create 0660 zimbra zimbra
compress
size 10240k
rotate 7
}

#zimbra user
su - zimbra
#enable http/https
zmtlsctl both # as zimbra

#zimlet deploy
zmzimletctl deploy /opt/zimbra/zimlets-extra/com_zimbra_collector.zip
zmzimletctl deploy /opt/zimbra/zimlets-extra/com_zimbra_contactcleaner.zip
zmzimletctl deploy /opt/zimbra/zimlets-extra/com_zimbra_birthdayreminder.zip
zmzimletctl deploy /opt/zimbra/zimlets-extra/com_zimbra_dnd.zip
zmzimletctl deploy /opt/zimbra/zimlets-extra/com_zimbra_email2doc.zip
zmzimletctl deploy /opt/zimbra/zimlets-extra/com_zimbra_emailreminder.zip
zmzimletctl deploy /opt/zimbra/zimlets-extra/com_zimbra_coloredemails.zip

#add users
zmprov createAccount mailuser@example.com userpassword displayName 'Firstname Surname' givenName Firstname sn Surname company 'your company'

#สร้าง Distrubitionlist
zmprov cdl everyone@example.com
zmprov cdl list2@example.com
#add user to list
zmprov adlm everyone@example.com mailuser@example.com

#email ailas
zmprov aaa mailuser@example.com mailuseralias@example.com

#List alias
zmprov adla list2@example.com listalias@example.com

#stop zimbra
zmcontrol stop
#start zimbra
zmcontrol start
#เหนื่อย เข้าใช้งานได้แล้ว
http://mail.example.com/zimbra/
#หรือ
https://mail.example.com/zimbra/

#แหล่งข้อมูลที่สำคัญให้ศึกษา
http://wiki.zimbra.com/index.php?title=Category:Installation


Thanks : นายเทิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: