หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Howto check services on Solaris 10

ในการดูว่า services อะไรบ้าง กำลัง online ใช้คำสั่ง

#  svcs

หากต้องการดูรายละเอียด ใช้คำสั่ง

# svcs -l <service_name>

หากต้องการ enable service

svcadm enable <service_name

หากต้องการ disable  service 

svcadm disable  <service_name>

หากต้องการ restart service  ใช้คำสั่ง

# svcadm restart <service_name>


Thanks :  www.experts-exchange.com


**command line for check services on solaris 10

ไม่มีความคิดเห็น: