หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

Howto Change password on window with cmd


คำสั่ง net user เป็นคำสั่งแบบ Command-line ใช้จัดการ user account เช่น การเพิ่มผู้ใช้ (Add User), ลบผู้ใช้ (Delete User), และการเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น


Syntax
net user [UserName [Password | *] [Options]] [/domain]
net user [UserName {Password | *} /add [Options] [/domain]]
net user [UserName [/delete] [/domain]]


Example

net user user password /add ===> Add user

net user user /delete ===> Delete user

net user user newpassword ===> Change password

net user user ===> Get information