หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Introduction To DotProject For Project Management

DotProject

DotProject เป็น Free Software ประเภทบริหารจัดการโครงการ (Project Management software)
ที่มีประสิทธิภาพมาก เช่นเดียวกับ Microsoft Project Management Software ที่เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

DotProject ทำงานลักษณะ Web Portal หรือ Web Server เป็นการทำงานแบบหลายผู้ใช้ Multi-Users
ซึ่งใช้ Web browser เป็น User Client
ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ MS-IE7

DotProject ทำงานด้วยภาษา PHP,HTML เป็นหลัก มีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Relation Database Management System (RDBMS) สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับ MySql, Oracle, Sybase Database

DotProject มีเครื่องมือที่สามารถถอดประกอบได้เรียกว่า Module เช่น Calendar, Smart search.
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและนิยมมากได้แก่ ระบบการวางแผนและติดตามโครงการ สามารถทำการแสดงผลแบบ Gantt Chart Online

DotProject เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้ในการวางแผนงาน ติดตามการทำงาน เนื่องจากการบริหารโครงการนั้น ต้องมีลำดับขั้นตอนที่ได้รับการกำหนดไว้เป็นอย่างดี โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มุ่งสู่การบรรลุถึงเป้าหมายที่ชัดเจน และลงมือปฏิบัติโดยบุคคลที่ได้รับการกำหนดที่ชัดเจน รวมถึงช่วยในการบริหารการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง

Dotproject มีผู้นำไปพัฒนาให้สามารถสนับสนุนภาษาใช้งานได้หลายภาษา
สำหรับภาษาไทยริเริ่มพัฒนาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งทำการพัฒนาปรับปรุงจาก
DotProject Version 2.1 มีการปรับปรุงดังนี้

  • 1.Menu ภาษาไทย ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
  • 2.แสดงผล Gantt chart ภาษาไทย
  • 3.แสดงผลภาษาไทยกับทุก Module
  • 4.Customize Module

โดยความร่วมมือจาก 3 องค์กรหลัก ได้แก่

1.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ผู้ริเริ่ม)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร
2.ส่วนระบบควมคุมอัตโนมัติ, ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(ที่ปรึกาษาฯ)
โครงการพัฒนาพัฒนาโอเพ็นซอสระบบติดตามการจัดซื้อ
3.โครงการก่อสร้างที่1 สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน (พัฒนาร่วม)
โครงการพัฒนาโอเพ็นซอสเพื่อการบริหารจัดการน้ำ โครงการก่อสร้างที่1 สำนักชลประทานที่ 9

Thanks : s2.grad.src.ku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น: