หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Quiz about Computer


เคยรู้บ้างไหม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์1. Dos ย่อมาจากอะไรและหมายถึงอะไร
ตอบ Dos ย่อมาจากคำว่า Disk operting system หมายถึง ระบบปฏิบัติการบนเครื่อง pc ตัวโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ
มักถูกเก็บในดิกส์ และมีงานในการควบคุมดิกส์เป็นหลัก เช่น การจัดเก็บ ลบแฟ้ม เปลี่ยนชื่อแฟ้ม หรือการจัดสรรทรัพยากร

2. ระบบปฏิบัติการที่แพร่หลายมาที่สุดบนไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยุค 8 บิต คืออะไร
ตอบ CP/M (Control Program for Microcomputer) ของบริษัทดิจิตอล รีเสริส์(Digital Reserch)

3. บัส (Bus) หมายถึงอะไร
ตอบ ถนนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งกว้าง หรือมีช่องทางมากเท่าไหร่ การส่งข้อมูลต่อครั้งจะยิ่งเร็ว และมากขึ้น อธิบายทาง
กายภาพได้ว่า บัส คือ กลุ่มของสายไฟหรือเส้นทองแดงบน เมนบอร์ด (Main board) แต่ละเส้นแทน 1 บิต

4. บัสภายในคืออะไร
ตอบ จำนวนบัสก่อนเข้าหน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์ (ALU-Arithmetic & logic Unit) ความสัมพันธ์ของบัสภายใน
จะเป็นเครื่องเป็นแบบ 16 บิต หรือ 32 บิต

5. บัสภายนอกคืออะไร
ตอบ อยู่ที่ CPU 8088 จะสามารถรับข้อมูลจากบัสภายนอกได้ครั้งละ 8 บิต แต่ CPU จะรอรับข้อมูล 2 ครั้งให้ครบ 16 บิต
จึงจะส่งเข้าประมวลผล 1 ครั้ง CPU 8088 เป็นชิป 16 บิต เพราะมีบัสภายในแบบ 16 บิต

6. Ram (Random access memory) คืออะไร
ตอบ หน่วยความจำเข้าโดยสุ่ม และเป็นหน่วยความจำที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์อ่านหรือเขียนได้ และเป็นหน่วยความจำชั่วคราว
(Volatile Memmory) ซึ่งข้อมูลที่เก็บจะหาย เมื่อปิดไฟเครื่อง

7. DRam (Dynamic Ram)คิออะไร
ตอบ เป็นหน่วยความจำที่มีปริมาณความจุต่อชิป หนึ่งตัวสูง ประหยัดไฟ และราคาถูกกว่าหน่วยความจำชนิดอื่น ลักษณะการทำงาน
ภายในเหมือนอุปกรณ์เก็บประจุ และคลายประจุไฟฟ้าหรืออาจเปรียบเทียบเป็นแบตเตอรี่จิ๋ว ซึ่งสามารถชาร์จไฟฟ้าได้เมื่อไฟหมด

8. SRam (static Ram)คิออะไร
ตอบ จะทำหน้าที่เก็บมีวิธีเก็บ 1, 0 ที่แตกต่างไป โดยมันใช้การเปิด/ปิดสวิตช์ ทรานซิสเตอร์แทน ดังนั้นจีงไม่ต้องรีเฟรช์เป็น
ระยะเหมือน DRAM แต่ก็ทำให้เปลืองไฟผลิตยาก มีความจุน้อย และราคาแพง

9. Rom (Read-only Memory) คืออะไร
ตอบ หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว เป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถเขียนทับใหม่ หรืออัปเดตได้ซ้ำสอง กล่าวคือเขีนนได้เพียงครั้ง
เดียว แต่จะอ่านกี่ครั้งก็ได้ ดังนั้นข้อมูลจะไม่สูญหายไม่ว่าจะมีการเปิดไฟเครือ่งหรือไม่ก็ตาม

10. Access time คืออะไร
ตอบ ช่วงเวลาเข้าถึง การวัดคุณภาพหน่วยความจำ นอกจากวันกันที่สขนาดความจุแล้วเรายังวัดเรื่องความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ด้วย อนึ่งไมโครโปรเซสเซอร์หรือ CPU จะเข้าไปอ่านและเขียนหน่วยความจำด้วยเวลาคงที่ค่าหนึ่งเสมอ

11. Wait time คืออะไร
ตอบ ช่วงเวลารอ ตามปกติหน่วยความจำจะวิ่งเร็วกว่า หรือพอ ๆ กับซีพียู แต่กรณีที่ซีพียูวิ่งเร็วกว่า หน่วยความจำจะตามไม่ทัน
cpu ดังนั้นซีพียูต้องรอ ซึ่งอาจรอสักหนึ่งจังหวะหรือมากกว่า


12. Interteaving คืออะไร
ตอบ การแทรกสลับ ชิปหน่วยความจำทั่วไป จะมีการจัดวางตัวธรรมดาโดยเรียงลำดับจาก 0 ไป 1 ไป 2 ไป 3 เรื่อย ๆ การเรียง
แบบนี้จะเกิดช่วงเวลารอมากหน่วยความจำจะวิ่งช้ากว่าชีพียู การจัดแบบสลับที่มีประโยชน์ในเรื่องการลดเวลารีเฟชร์ข้อมูล

13. Cache memory คืออะไร
ตอบ หน่วยความจำแคบ กลุ่มของหน่วยความจำชนิด SRAM ความเร็วสูง จำนวนไม่มากอาจมีขนาดตั้งแต่ 8 ถึง 256 Mb มีตำแหน่ง
วางตัวระหว่างซีพียู และหน่วยความจำหลัดซึ่งมักเป็น DRAM ทำหน้าที่ copy ข้อมูลจากหน่วยความจำหลักมาไว้ที่ตัวมัน

14. หน่วยความจำปกติ (Converntional Memory ) คืออะไร
ตอบ หน่วยความจำที่ 640 กิโลไบต์แรก เนื่องจากตัวจัดการหน่วยความจำอ็มเอสดอสจะจัดการกับหน่วยความจำปกติเอง จึงไม่จำเป็น
ต้องเพิ่มโปรแกรมจัดการหน่วยความจำส่วนนี้สำหรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำงานได้ MS-DOS ล้วนต้องใช้หน่วยความจำปกติ


15. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper Memory Area) คืออะไร
ตอบ หน่วยความจำขนาด 384 กิโลไบต์ จัดการส่วนของหน่วยความจำปกติ โดยฮาร์แวร์ของระบบจะเป็นตัวใช้หน่วยความจำในส่วนนี้
เช่น อะแดปเตอร์ของจอภาพ

16. หน่วยความจำเอ็กซ์แทนด์ (Extended Memory-xms) คืออะไร
ตอบ หน่วยความจำส่วนที่เกิน 1 Mb ขึ้นไปในเครื่องที่ใช้ CPU 80286, 80386 และ 80486 การใช้หน่วยความจำส่วนนี้ต้องอาศัย
โปรแกรมจัดการหน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ เช่น HTMEM เป็นต้น โปรแกรมวินโดวส์ และโปรแกรมประยุกต์ต้องใช้หน่วยความจำนี้

17. หน่วยความจำสูง (High Memory Area-Hma) คืออะไร
ตอบ หน่วยความจำสูงความจำ 64 กิโลไบต์แรกหน่วยความจำเอ็กซ์แทนด์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์
โปรแกรมติดตั้งเอ็มเอสดอส จะทำให้เอ็มเอสดอส ทำงานอยู่ในหน่วยความจำส่วนนี้

18. หน่วยความจำเอ็กซ์แปนด์(Expanded Menory-Ems) คืออะไร
ตอบ หน่วยความจำทีละ 64 กิโลไบต์ โดยการกำหนดแอดเดรสไปที่ส่วนของหน่วยความจำอัปเปอร์ที่เรียกว่า EMS เพลเฟรม และ
จากการที่หน่วยความจำเอ็กซ์แปนด์จะจำกัดการใช้หน่วยความจำในแต่ละครั้งบางแอปพลิเคชั่นที่ทำงานภายใต้ MS-DOS ที่ต้องการได้
19. Rom-Bios (Rom Basic Input output system) คืออะไร
ตอบ โปรแกรมที่คอยควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และมีหน้าที่หลาย ๆ อย่างโปรแกรม BIOS นี้จะอยู่ในรูป
ROM (Read only Memory) Rom-Bios ถูกเรียกใช้เมื่อเริ่มต้น และงานแรกที่ทำคือตรวจสอบตัวเอง

20. Boot record คิออะไร
ตอบ โปรแกรมสั้น ๆ ที่ถูกโหลดหรืออ่านจากแผ่นดิสก์เข้าไปหน่วยความจำ เพื่อเป็นตัวนำทางที่จะโหลดส่วนอื่น ๆ ของ DOS
ตามเข้าไปอีกทีหนึ่ง

21. IO.SYS คืออะไร
ตอบ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคู่ไปกับ ROM-BIOS ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อกัน PC โดยเพิ่มเติมจาก ROM-BIOS
ในส่วนที่เป็นรายละเอียดหรือเทคนิคพิเศษ เช่น เทคนิคในการตรวจสอบ และแก้ไขความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลบนดิสก์

22. MSDOS.SYS คืออะไร
ตอบ ส่วนบรรจุรูทีน การบริการของเอ็มเอสดอส การบริการต่าง ๆ ของเอ็มเอสดอสนั้นเหมือนกับการบริการของไบออส สามารถ
ที่จะเรียกมาใช้โดยโปรแกรมผ่านกลุ่มของอินเทอร์รัปต์ ซึ่งเวกเตอร์จะถูกแทนที่ในตารางอินเทอร์รัปต์ เวกเตอร์ในหน่วยความจำระดับต่ำ

23. Command.com คืออะไร
ตอบ ส่วนที่ผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเราเรียกว่าตัวแปลคำสั่ง (Command Interpreter) เพราะมีการแปลและปฏิบัติตามคำสั่ง
ต่าง ๆ ที่พิมพ์ลงในดอสพรอมต์ ดังนั้นส่วนที่คือส่วนที่ตอบสนองกับผู้ใช้ เริ่มต้นด้วยการแสดง Prompt sign และรอรับค่าจากแป้นพิมพ์

24. คำสั่งภายใน (Internal command) คืออะไร
ตอบ เป็นส่วนโปรแกรทย่อยที่รวมเข้ากับ command.com เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเรียกใช้คำสั่งแล้วปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่
ต้องโหลดโปรแกรมจากดิสก์อีก

25. คำสั่งภายนอก (Exinternal command) คืออะไร
ตอบ เปรียบเสมือนโปรแกรมประยุกต์แบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อจะใช้งานจะต้องโหลดโปรแกรมจากดิสก์ก่อน คำสั่งภายนอกที่ใช้กันบ่อย
เช่น FORMAT, DISKCOPY

26. Scandisk ทำหน้าที่อะไร
ตอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ โครงสร้าง และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจาก Dir table หรือ FAT รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบ
Bad sector

27. Batch file คืออะไร
ตอบ เป็นไฟล์ที่เก็บคำสั่งต่าง ๆ เรียงกันเป็นบรรทัด เพื่อให้ Dos อ่านมาทำงานตามลำดับทีละคำสั่งตามลำดับก่อนหลังของคำสั่งต่าง ๆ
ทำให้ประหยัดเวลาในการเขียนหลายคำสั่งโดยรวมคำสั่งต่าง ๆ เป็นคำสั่งเดียว เพื่อเรียกคำสั่งเหล่านั้นมาใช้

28. Autoexec.bat เป็นแบทช์ไฟล์อย่างไร
ตอบ เป็นแบทซ์ไฟล์ที่จะถูกนำมาประมวลผลเมื่อเริ่มเปิดเครื่อง ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกโปรแกรมต่าง ๆ ให้อัตโนมัติตอนเปิดเครื่องโดยไม่
ต้องเรียกเอง เช่นโปรแกรม Screen saver โปรแกรมตรวจสอบไวรัส เป็นต้น

29. Debug คืออะไร
ตอบ โปรแกรมที่สามารถแสดงแก้ไขข้อมูลในหน่วยความจำ ตลอดจนรีจิสเตอร์หรือเรียกค่าในหน่วยความจำมาปรับปรุง และเขียนกลับ
ไปในแฟ้มได้ ซึ่งก่อนหน้านั้น Debug ก็สามารถเรียกแฟ้มในหน่วยความจำได้นั้นเอง แต่ไม่เกิน 64 kb

30. A resident portion คืออะไร
ตอบ ส่วนอยู่อย่างถาวร ถูกโหลดเข้าสู่หน่วยความจำระดับต่ำสุดของหน่วยความจำ แต่อยู่เหนือส่วน Dos kernel บัพเฟอร์ และตาราง
อินเตอร์เร็พต์ การทำงานของส่วนที่จะเป็นรูทีนเกี่ยวกับ Ctrl-c และ Ctrl-break ความผิดพลาดต่าง ๆ และการสิ้นสุดของโปรแกรมในส่วน
command.com

31. An initialization section คืออะไร
ตอบ ส่วนกระบวนการเริ่มต้นถูกโหลดหน่วยความจำเหนือส่วนอยู่อย่างถาวร เมื่อระบบถูกบูตแล้วมันจะเริ่มทำงานโดยรันไฟล์
Autoexec.bat

32. A dransient module คืออะไร
ตอบ ส่วนทรานเซียนต์ ถูกโหลดเข้าสู่หน่วยความจำในระดับบนสุดของหน่วนความจำในส่วนนี้จะมีหน้าที่แสดงเครื่องหมาย อ่านคำสั่ง
จากคีย์บอร์ดหรือแบท์ไฟล์แล้วปฏิบัติตามคำสั่ง เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน

33. FAT คืออะไร
ตอบ ตารางการจัดไฟล์ (File Allocation Table) แต่ละรายการในไดเรกทรอรีจะมีข้อมูลตัวหนึ่งที่บอกว่าคลัสเตอร์แรกของไฟล์ ๆ
อยู่ที่โหนด แต่คลัสเตอร์อื่น ๆ นอกจากนั้นจะต้องดูจาก FAT ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางแต่ละช่องของตารางจะจับคู่กับแต่ละคลัสเตอร์บนดิกส์ได้
พอดี

34. ไดเร็คทรอรีทำหน้าที่อะไร
ตอบ จะทำหน้าที่จะเก็บข้อมูลของไฟล์เรียงเป็นรายการ ๆ แต่ละรายการยาว 32 ไบต์ ดั้งนั้น 1 เซกเตอร์จะเก็บได้ 16 รายการ เพราะ
16 คูณ 32 ได้ 512 ไบต์

35. ไมโครคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมี Dos เป็นตัวทำอะไรในยุคแรก ๆ
ตอบ Dos เป็นตัวควบคุมในยุคแรก ๆ ไมโครคอมพิวเตอร์มีขนาด 8 บิต ซึ่งหน่วยในการนำไปคำนวณใน cpu แต่ละครั้งต่อมาเครื่อง
มีวิวัฒนาการมากขึ้นทำให้เร็วขึ้นจึงส่งข้อมูลไปประมวลผลได้

36. หน่วยความจำมีความจำเป็นต่อไมโครคอมพิวเตอร์อย่างไร
ตอบ หน่วยความจำเป็นส่วนจำเป็นสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์มาก เพราะเป็นที่ที่เดียวเท่านั้นที่ซีพียู (Central Processing) จะใช้เก็บ
ข้อมูลหรือโปรแกรทชั่วคราวได้ การมีหน่วยความจำอย่างเพียงพอ จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานที่สร้างสรรค์

37. คำสั่ง MEM คืออะไร
ตอบ แสดงจำนวนของหน่วยความจำที่เหลือในระบบ

38. xcopy ha bi/s คืออะไร
ตอบ การคัดลอกแฟ้มในห้อง ha ทุกแฟ้ม และห้องย่อยทุกห้อง แต่ไม่สร้างห้องถ้าในห้องนั้นไม่มีแฟ้มอยุ่

39. คำสั่ง Defrag คืออะไร
ตอบ การจัดเรียงข้อมูลในแฟ้มใหม่ ให้แฟ้มต่าง ๆ เก็บข้อมูลไม่กระจายใน Disk แต่ทำการรวม ๆ ไว้ติดกัน ทำให้ลดเวลาในการยกหัว
อ่านไป ๆ มา ๆ

40. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดและเกิดขึ้นบ่อย ๆ ถ้ากด A คืออะไร
ตอบ Abort ถ้าต้องการยกเลิกแล้วพยายามกลับไป command promat

41. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดและเกิดขึ้นบ่อย ๆ ถ้ากด R คืออะไร
ตอบ Retry ถ้าต้องการยกเลิกแล้วพยายามใหม่ เช่น การเรียกแผ่นจาก drive a

42. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดและเกิดขึ้นบ่อย ๆ ถ้ากด I คืออะไร
ตอบ Ignore เพิกเฉยต่อข้อผิดพลาด หรือพยายามมองข้ามข้อผิดพลาด

43. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดและเกิดขึ้นบ่อย ๆ ถ้ากด F คืออะไร
ตอบ Fail ล้มเลิกการทำงานคำสั่งปัจจุบัน แล้วกลับไปคำสั่งต่อไป

44. คำสั่ง Pause ในแบบไฟล์คืออะไร
ตอบ หยุดคอยคำสั่งเริ่มไว้จนกว่าจะกดแป้นพิมพ์ใด ๆ โดยแสดงคำว่า Press any key to continue..........

45. คำสั่ง D โปรแกรม Debug คืออะไร
ตอบ Dump ค่าในหน่วยความจำมาดู

46. คำสั่ง A โปรแกรม Debug คืออะไร
ตอบ ใช้สร้างภาษา Assemmbly

47. คำสั่ง U โปรแกรม Debug คืออะไร
ตอบ ใช้แสดงภาษาเครื่องเป็น Assembly

48.คำสั่ง Q โปรแกรม Debug คืออะไร
ตอบ ใช้ Quit โปรแกรมเพื่อเลิกการทำงาน

49. คำสั่ง E โปรแกรม Debug คืออะไร
ตอบ Enter เป็นการใส่ค่าเข้าไปหน่วยความจำ

50. คำสั่ง W โปรแกรม Debug คืออะไร
ตอบ Write เขียนสิ่งที่ปรับปรุงเข้าไปหน่วยความจำเข้าแฟ้ม

Thanks : puepun

ไม่มีความคิดเห็น: