หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

อวิชา 8

อวิชชา" นี่ท่านแปลว่า ไม่รู้ และก็ขอโปรดทราบคำว่าไม่รู้ในที่นี้ ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรเสียทั้งหมด ความจริงคนและสัตว์เกิดมาย่อมมีความรู้ เช่น รู้หิว รู้ร้อน รู้กระหาย รู้จักพ่อ รู้จักแม่ รู้จักกิจการงาน รู้จักปวดอุจจาระ รู้จักปวดปัสสาวะ เป็นต้น เป็นอันว่าคนเรามีความรู้ อวิชชา แบ่งได้ดังนี้

๑ ไม่รู้จักทุกข์
๒ ไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์
๓ ไม่รู้จักความดับทุกข์
๔ ไม่รู้จักทางถึงความดับทุกข์
๕ ไม่รู้จักอดีต
๖ ไม่รู้จักอนาคต
๗ ไม่รู้จักอดีตเชื่อมโยงอนาคต
๘ ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท


เมื่อเราปฎิบัติธรรมอย่างแท้จริง เราจะเข้าใจกฎแห่งกรรม
ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆ จนถึงต้นตอของมัน
อะไรคือต้นตอแห่งมูลเหตุการเวียนว่ายตายเกิดทั้งปวง


"เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป"

ที่มา : watthummuangna
และ palungjit

ไม่มีความคิดเห็น: